පොහොර සහනාධාරය යටතේ වන අනිවාර්ය වී වගා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය


ආවරණ මට්ටම්
පුර්ණ හානියකදී හෙක්ටෙයාර් 1 කට රු 25000.00(අක්කරයට රු 10000.00 දක්වා උපරිම සීමාවකට යටත්ව පහත පරිදි රක්ෂණ වන්දි ප්‍රතිලාභ හිමිවේ.

රක්ෂණය යටතේ අවරණය වන හානි

 • ගංවතුර

 • නියගය

 • වන අලි
 • වගාවේ ප්‍රමාණය

  වපුරා දින 30 ඇතුලත මුළු වන්දි මුදලින් 40%

  වපුරා දින 31 සිට වගාවේ මල් හට ගැනීම දක්වා මුළු වන්දි මුදලින් 60%

  මල් හටගැනීමේ සිට අස්වැන්න නෙලීමට ආසන්න අවස්ථාව දක්වා මුළු වන්දි මුදලින් 100%

  අක්කර 1 රු 4000.00 රු 6000.00 රු 10000.00
  හෙක්ටෙයාර් 1 රු 10000.00 රු 15000.00 රු 25000.00

  ඉහත තීරු අංක 2 , 3 හා 4 හි සදහන් වන්දි ලැබීමට නම් එම එක් එක් අවස්ථාවලදී වගාව පුර්ණ හානියට පත්ව තිබිය යුතුය.එයට වඩා අඩු හානියක් සිදුවී ඇත්නම් හිමිවිය යුතු වන්දි ප්‍රමාණය හානියේ ප්‍රමාණයට අනුරුපව අඩුවේ.

   

   

    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Solution by Ultimax