සභාපතිතුමගේ පණිවිඩය.......

 

W.M.M.B වීරසේකර මහතා
සභාපති

කෘ ෂි කා ර් මි ක හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය

-

  Solution by Ultimax