නිලධාරී මණ්ඩලය

  අංශය-තනතුර-නම   ඊ මේල් දුරකථන අංකය
  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - පණ්ඩුක වීරසිංහ
gm@aib.gov.lk
011 - 5732397
  පාලන අංශය
admin@aib.gov.lk
  ජේ.තිලකරත්න මහතා අධ්‍යක්ෂ
  ඒ එල් ඩී පී එස් අඹේපිටිය මහතා - සහකාර අධ්‍යක්ෂ
   
   
  මුදල් අංශය
finance@aib.gov.lk
011 - 5732207
  අයි යූ කේ කළුආරච්චි මහතා - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
  එස් එම් යූ ජී සමන් කුමාර මහතා - සහකාර අධ්‍යක්ෂ
  ඒ ඩී ජෙනිත් වරුණි මිය - සහකාර අධ්‍යක්ෂ
   
  ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් අංශය
pention@aib.gov.lk
011 - 5732507
  ආර් බී විජේකෝන් මහතා - අධ්‍යක්ෂ
  ඩී ටී ඩී කරුණාතිලක මහතා - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
  චන්‍ද්‍ර කුමාර කරවිට මහතා - සහකාර අධ්‍යක්ෂ
  මෙහෙයුම් අංශය
development@aib.gov.lk
011 - 5736582
  එස් වීරසිංහ මහතා - අධ්‍යක්‍ෂ
  ඒ එල් ගාමිණී අමරතුංග මහතා - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
  පී ඒ තිලකරත්න මහතා - සහකාර අධ්‍යක්ෂ
   
  රක්ෂණ අංශය
insurance@aib.gov.lk
  එම් එම් සී මන්තිලක - නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
lekha@aib.gov.lk
0715338493
  ඩී එස් ආර් හෙට්ටිආරච්චි මෙනවිය - සහකාර අධ්‍යක්ෂ
   
 

 

  අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
audit@aib.gov.lk
 

අයි ජේ ඒ ධර්මවර්ධන මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

   

  Solution by Ultimax