නිලධාරී මණ්ඩලය

නම තනතුර ඊ මේල් දුරකථන අංකය
W.M.M.B වීරසේකර මහතා සභාපති chairman@aib.gov.lk 011-2812572
කේ.ඩී.පී.ආර්.වීරසිංහ මහතා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් dg@aib.gov.lk 071-5338501

අංශය නම තනතුර ඊ මේල් දුරකථන අංකය
පාලන ජයනි අතුරලිය මිය සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(පාලන හා මානව සම්පත්) admin@aib.gov.lk 071-1871878
ජී.එච්.නුවන් චන්‍ද්‍රරත්න මයා සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(පාලන හා මානව සම්පත්) admin@aib.gov.lk 070-6225856
රක්ෂණ එම්.එම්.සී.මන්තිලක මිය අධ්‍යක්‍ෂ(රක්‍ෂණ) insurance@aib.gov.lk 071-5338493
ඒ.ටී.ඩී.ප්‍රනාන්දු මිය සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(රක්‍ෂණ) insurance@aib.gov.lk 071-6459073
විශ්‍රාම වැටුප් අයි.යූ.කේ.කළුආරච්චි මහතා අධ්‍යක්‍ෂ(විශ්‍රාම වැටුප්) pension@aib.lk 071-5338482
බී.ආර්.කෞෂල්‍යා මෙය සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(විශ්‍රාම වැටුප්) pension@aib.lk 071-3485480
සංවර්ධන කේ.ඒ.ඩී.සී.ජී.කොඩිප්පිලි මයා අධ්‍යක්‍ෂ(මෙහෙයුම්) development@aib.gov.lk 071-3486263
එල්.ආර්.එන්.ගම්හේවා මිය සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(මෙහෙයුම්) development@aib.gov.lk 070-6225853
සැලසුම් ඩී.කේ.දිසානායක මිය සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(සැළසුම්) planning@aib.gov.lk 071-3485187
ආර්.ඒ.අයි.යූ.ඩී.සමරකෝන් මිය සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(සැළසුම්) planning@aib.gov.lk 071-1875585
බී.එම්.ජානක බණ්ඩාර බාලසූරිය මයා සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(සැළසුම්) planning@aib.gov.lk 070-6225855
අභ්‍යන්තර විගණන එන්.එච්.දිනූෂා ප්‍රියදර්ශනී මිය සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(අභ්‍යන්තර විගණන) audit@aib.gov.lk 071-3485506
මුදල් එස්.එම්.යූ.ජී.සමන් කුමාර මහතා අධ්‍යක්‍ෂ(මුදල්) finance@aib.gov.lk 071-9552540
සී.සී.කේ.සමරවික්‍රම මයා සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(මුදල්/අලෙවි) finance@aib.gov.lk 071-6459064
පශු රක්‍ෂණ ඩී.එස්.ආර්.හෙට්ටිආරච්චි මිය සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ(පශු රක්‍ෂණ) sudarshi@aib.gov.lk 071-5338491

  Solution by Ultimax