රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම

කෘෂිකාර්මික අවදානම් කළමණාකරනය කිරීමෙන් ආර්ථික සංවර්ධනය සදහා ඝෘජු දායකත්වයක් සපයන කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය මගින් විවිධ වු රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම හදුන්වා දී ඇති අතර නව වෙළදපොල අවශ්‍යතාවයන් සදහාද නව රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම සකස් කිරීම සදහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කර ඇත.

 

  Solution by Ultimax