ගබඩා රක්ෂණය

පෞද්ගලික වී තොග හා වී ගබඩා සදහා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

අස්වැන්න නෙලා ගන්න කාලය තුළ වෙළඳපලට නිකුත් කරන තෙක් වී තොග වශයෙන් ගබඩා කිරීමට සිදු වේ.  තොග රැස් කරනු ලබන ආයෝජකයින්ගේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා මෙම රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇත. පෞද්ගලික නිවාස වල රුස් කරන වී තොග වලට ස්වභාවිකව ආපදා වලින් මෙන්ම සතුන්ගෙන් හා කෘමීන්ගෙන් වන හානි වලදී එම පිරිවැය පියවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි රක්‍ෂණ ආවරණය ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.

 

 

  Solution by Ultimax