එළවළු වගා රක්‍ෂණය

වගාවෙන් වගාවට විවිධ වු ක්‍රම වේදයන් එක් කර ගනිමින් වෙළද පොළ අවශ්‍යතාවයට අනුකුල වන පරිදි සකස්කර ඇති එම යෝජනා ක්‍රමය එළවළු වගාවේ නිරත ආයෝජකයින් දිරි ගැන්වීම සදහා හදුන්වා දි ඇත.

වැඩි විස්තර

 

  කෘෂිකාර්මික
භෝග රක්ෂණය

 

පශු සම්පත් රක්ෂණය


  ට්‍රැක්ටර් හා කෘෂි
උපකරණ රක්ෂණය

 

ගබඩා රක්ෂණය


 

සුවසෙත සෞඛ්‍ය රක්ෂණය


 

ජීවිත රක්ෂණය


  Solution by Ultimax