හදිසි අනතුරු රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන් සිදුවන මරණයකදී, අකර්මන්‍ය විමක දී ප්‍රතිලාභ සැලසන පරිදි සකස් කරන ලද රක්‍ෂණ සැලසුමකි.

 

 

  Solution by Ultimax