සුවසෙත සෞඛ්‍ය රක්ෂණය

හැදින්වීම

කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන කෘෂිකාර්මිකයන් හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් හදිසි අනතුරකින් හෝ අසනීපයක් හේතුවෙන් රෝහල්ගත වීමට සිදු වුවහොත් මුහුණපෑමට සිදුවන මූල්‍යමය අපහසුතා යම්තාක්දුරට අවම කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් ගොවිජනතාව වෙනුවෙන් සකස් කරන ලද රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමයකි.

 

 

  Solution by Ultimax