වී වගා රක්ෂණය
 

බඩ ඉරිගු වගා රක්ෂණය
 
 

එළවළු වගා රක්ෂණය
 

අනෙකුත් වගා රක්ෂණ
 

 

 

වී වගා රක්ෂණය

වී වගාවේ නිරත ආයෝජකයන් ගේ අවදානම අවම කිරිම සඳහා හදුන්වා දි ඇති වී වගා රක්‍ෂණය ප්‍රධාන ක්‍රම වේද 4 ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක ය.

  • ජාතික පොහොර සහනාධාරය යටතේ සිදු කෙරෙන අනිවාර්ය වගා රක්‍ෂණ ක්‍රම වේදය.
  • වගා ණය යටතේ සිදු කෙරෙන වී වගාව - රාජ්‍ය හා වානිජ බැංකු මඟින් වි වගාව සඳහා ණය නිකුත් කෙරේ. එම ණය මුදල් සඳහා රක්‍ෂණ ආවරණ ලබාගත හැකි වන පරිදි මෙම යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වේ.
  • වගා ණය වලින් තොරව සෘජු ස්වකීය ආයෝජන යටතේ සිදු කෙරෙන වී වගාව

 

  Solution by indunil Jayasuriya