වී වගා රක්ෂණය  

බඩ ඉරිගු වගා රක්ෂණය

 
 

එළවළු වගා රක්ෂණය
 

අනෙකුත් වගා රක්ෂණ
 

 

 

බඩ ඉරිගු වගා රක්ෂණය

බඩ ඉරිගු වගාව සිදු කරන ගොවින්ට අනපේෂිතව මුහුණ පෑමට සිදු වන හානි ආවරණය වන පරිදි ගොවීන් ගේ ආර්ථික සුරක්‍ෂිතතාවය ඇති කිරීමේ අරමුණින් මෙම යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත මෙන්තුව මගින් නිරිදේශ කරනු ලබන ප්‍රභේද  හා දිස්ත්‍රික් සදනා  මෙම ආවරණයත් ක්‍රියාත්මක වේ.

 

  කෘෂිකාර්මික
භෝග රක්ෂණය

 

පශු සම්පත් රක්ෂණය


  ට්‍රැක්ටර් හා කෘෂි
උපකරණ රක්ෂණය

 

ගබඩා රක්ෂණය


 

සුවසෙත සෞඛ්‍ය රක්ෂණය


 

ජීවිත රක්ෂණය


  Solution by indunil Jayasuriya